ཉིན་ཞིག་ལ།སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ང་སྐྱོབ་བྱུང་། 

有一天佛救了我


ངས་སངས་རྒྱས་ལ་དྲིས། 我问佛:

1.png


སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ 佛说:

2.png


ངས་འདྲི། 我问:

3.png


སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ 佛说:

4.pngངས་བཤད། 我说:

5.png


སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ 佛说:

6.png